1. Загальні положення

1.1. Ці Умови використання (надалі за текстом – «Умови використання», «Умови» у відповідних відмінках) встановлюють порядок, умови використання будь-якою юридичною особою, фізичною особою, фізичною особою-підприємцем – резидентами України (надалі – «Замовник») веб-сайту https://tretten.pro/ (надалі – «Сайт») під час реалізації договірних відносин з Фізичною особою-підприємцем Носаревим Максимом Павловичем (далі – «Виконавець»), реєстраційний номер облікової картки платника податків 2941422937, зареєстрованим за адресою 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Слобожанський (колишній «проспект імені Газети «Правда»), буд. 125, кв. 90,  щодо надання юридичних консультаційних послуг (надалі – «Послуги») відповідно до цих Умов.

1.2. Ці умови встановлюють порядок набуття, реалізації та виконання прав та обов’язків Виконавця та Замовника щодо надання послуг, які є предметом цих Умов. Ці Умови використання поширюються на Сайт вцілому, та на будь-які сервіси, плагіни, доповнення розміщені на ньому.

1.3. Використання Сайту, можливе виключно для Замовників які є резидентами України та за умови надання Послуг на території України. Умови використання Сайту та порядок надання послуг не поширюється на випадки якщо Замовник не є резидентом України та/чи надання Послуг здійснюється за межі України.

1.4. Замовником може бути виключно юридична особа, фізична особа-підприємець та фізична особа, яка досягла віку 18 років, має повну цивільну дієздатність відповідно до законодавства. Відповідальність за недостовірність такої інформації та можливі негативні наслідки лежить на Замовникові.

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Умов відповідно до їх умов. У випадку якщо Замовник є товариством з обмеженою відповідальністю або товариством з додатковою відповідальністю, Замовник підтверджує, що він виконав усі необхідні дії з отримання згоди на вчинення Правочину, який відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018 року або відповідно до Статуту визначається як значний.

2. Погодження Умов. Права Замовника

2.1. Ці Умови використання підписуються Виконавцем та є публічною пропозицією до невизначеного кола замовників стосовно укладення договору про надання послуг. Приєднання Замовника до Умов відбувається вцілому, Замовник не може запропонувати змін Умов використання.

2.2. Ці Умови використання викладені у стандартній і незмінній формі для всіх Замовників, і є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди Замовника з Умовами використання вцілому або з їх окремою частиною, Замовник зобов’язаний негайно припинити використання Сайту та покинути його.

2.3. Приєднання Замовника до Умов здійснюється шляхом акцептування Замовником Умов в цілому, і реалізується шляхом вчинення дій щодо заявки (замовлення) Послуг з використанням Сайту.

2.4. Замовник має право використовувати Сайт виключно за умови прийняття та погодження всіх положення Умов використання, а також умови Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цих Умов.

2.5. Під час використання Сайту Замовник має наступні права:

 • Мати доступ до Сайту, Умов використання, бути обізнаним про предмет угоди між Виконавцем та Замовником;
 • Отримувати повну та достовірну інформацію про Послуги,їх детальну характеристику, вартість, умови оплати та надання;
 • Замовляти та оплачувати Послуги;
 • Отримувати інформацію про хід виконання замовлення;
 • У будь-який момент припинити використання Сайту.

2.6. Замовнику під час використання Сайту заборонено надавати недостовірну інформацію, виступати на Сайті у якості іншої особи, фальсифікувати дані, намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом злому або інших дій вчиняти спроби обійти будь-які технічні засоби захисту Сайту, розміщувати на Сайті та/чи поширювати за допомогою Сайту інформацію яка порушує чинне законодавство України, вчиняти спроби неправомірного несанкціонованого доступу до Сайту, комп’ютерного обладнання будь-яких осіб, використовувати Сайт на цілі які суперечать вимогам чинного законодавства України, використовувати Сайт для інших цілей, які виходять за Умови, і прямо не передбачені Умовами використання.

3. Надання послуг

3.1. Виконавець, відповідно до замовлень Замовника, розміщених на Сайті, здійснює надання юридичних консультаційних послуг (надалі – «Послуги»), а Клієнт здійснює прийняття послуг та їх оплату.

Зокрема але не виключно надаються наступні види послуг:

 • консультування з питань діяльності Замовника, надання юридичних консультацій (усних чи письмових) з питань, що виникають в господарській діяльності Замовника;
 • консультації з питань правового регулювання окремих операцій, відповідно до чинного законодавства України;
 • аналіз договорів, що уклав чи планує укласти Замовник зі своїми контрагентами, на предмет виявлення в них правових ризиків, надання рекомендації щодо їх усунення;
 • підготовка письмових юридичних висновків з питань, що виникають в господарській діяльності Замовника, складання інших правових документів;
 • аналіз первинних документів Замовника з метою визначення наявних юридичних та податкових ризиків;
 • надання юридичних консультаційних послуг з інших питань.

3.2. Замовник, відповідно до своїх потреб розміщує на Сайті заявку щодо надання послуг, що оформлюються й передаються Виконавцю шляхом заповнення форми «ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ» https://tretten.pro/#consultation_form. У заявці на надання послуг, Замовник чітко формулює конкретних перелік та обсяг послуг, які мають бути наданими, надає Виконавцю усю наявну у нього  інформацію.

3.3. При направленні заявки, Замовник зазначає ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти, а у випадку якщо Замовником є ФОП чи юридична особа – додатково зазначає повне найменування та код ЄДРПОУ юридичної особи, чи ІПН для ФОП.

3.4. Заявка, відправлена Замовником підтверджує акцептування Замовником цих Умов, порядку та умов надання Послуг.

3.5. Виконавець який отримав заявку Замовника щодо надання послуг, аналізує їїна предмет можливості надання послуг, достатності (повноти) наданої інформації

У випадку якщо після отримання заявки Замовника Виконавець потребуватиме додаткової інформації, відомостей, копії документів, для надання послуг, Виконавець направляє Замовнику додатковий запит щодо їх надання.

3.6. Надання послуг здійснюється на підставі інформації наданої Замовником. Замовник гарантує що надана ним інформація є повною, достовірною та правдивою, що надані Замовником Виконавцеві відомості, документи, юридичні факти є достовірними і актуальними, відсутні інші документи, юридичні факти, обставини, про які Виконавця не було повідомлено, які між тим можуть встановлювати певні права чи обов’язки для Замовника, і які, мали б бути враховані для цілей надання послуг. Виконавець не несе відповідальність за повноту і достовірність вихідної інформації, наданої Замовником та не несе відповідальності за будь-які збитки які може понести Замовник внаслідок надання недостовірної чи неповної інформації.

3.7. За результатами аналізу наданого Замовником запиту, інформації, відомостей, Виконавець не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки Замовника, повідомляє Замовника за телефоном або електронною поштою про можливість надання послуг, строки їх надання та вартість.

3.8. Одночасно з підтвердженням заявки на надання послуг, Виконавець надає Замовнику рахунок для оплати послуг. Остаточний перелік, обсяг і вартість Послуг вказуються і узгоджуються сторонами у рахунку.

3.9. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підтвердження заявки, Замовник має оплатити рахунок Виконавця.

Оплата рахунку з боку Замовника є підтвердженням укладання Договору про надання послуг на умовах, встановлених у заявці та рахунку, погодженням з даними Умовами.

3.10. У випадку нездійснення  Замовником оплати згідно даного рахунку протягом зазначеного терміну, рахунок та заявка вважається анульованим.

3.11. Після надходження коштів від Замовника, Виконавець приступає до надання послуг.

3.12. Під час надання послуг, Виконавець самостійно визначає необхідний персонал, технічні та інші ресурси які будуть використовуватись ним для надання послуг. Виконавець має право без погодження з Замовником залучати до надання послуг третіх осіб (субпідрядників), залишаючись при цьому відповідальним за якість послуг у повному обсязі.

3.13. Надання послуг, здійснюється у строки, погоджені Сторонами. Після завершення надання послуг Виконавець передає Замовнику результат надання послуг.

Передача результату надання послуг може відбуватись шляхом направлення відповідних висновку (консультації), документів тощо за допомогою електронної пошти, через мережу Інтернет, за місцезнаходження Виконавця чи Замовника з передачею результату надання послуг особисто, або іншим погодженим Сторонами шляхом.

3.14. Замовник який отримав результат надання послуг, перевіряє, та у випадку наявності зауважень протягом 5 (п’яти) отримання від Виконавця результата надання послуг Замовникові, надсилає їх Виконавцеві рекомендованим листом. 

У випадку, якщо протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня направлення Виконавцем результата надання послуг Замовникові, Замовник не направить Виконавцеві заперечень, вважається, що результат послуг прийнято Замовником від Виконавця у повному обсязі, претензій у Замовника до Виконавця щодо якості наданих послуг немає.

3.16. Сторони погодили, що додаткове укладання Акту приймання-передачі результату надання послуг чи іншого документу, який підтверджує їх прийняття Замовником, не вимагається.

4. Оплата послуг

4.1. Замовник  оплачує послуги шляхом перерахування коштів через установу банку відповідно до платіжного доручення (безготівкова оплата) або шляхом перерахування коштів на рахунок з платіжних карт Visa/MasterCard, оплатою через платіжний термінал, касу банка, онлайн сервіси платежів (у т.ч. Приват24 та інші).

4.2. Датою оплати є дата зарахування коштів на рахунок Виконавця. 

4.3. Додаткові платежі за переказ коштів, комісії банку, оплачуються Замовником самостійно і за власний рахунок.

5. Інтелектуальна власність

5.1. Усі права на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, будь-які інші текстові, графічні об’єкти та інформація, розміщені на Сайті, структура Сайту, алгоритми його роботи, програмне забезпечення та код Сайту, тощо належать Виконавцю.

Замовник у жодному разі не отримує на Сайті чи іншим шляхом жодних майнових прав об’єкти інтелектуальної власності доступ до яких може надаватись під час користування Сайтом (чи ті що розміщені на Сайті), і не має права копіювати, поширювати їх (у т.ч. на веб-сайтах в мережі Інтернет чи будь-яким іншим чином надавати доступ до них третім особам), надавати субліцензії, продавати, здавати в оренду, передавати його чи іншим чином передавати свої права, отримані під час надання Сайтом, третім особам. Порушення вказаних обмежень спричиняє відповідальність згідно чинного законодавства України.

6. Політика конфіденційності та обробка персональних даних

6.1. Ця Політика конфіденційності (надалі за текстом «Політика конфіденційності», «Політика» у відповідних відмінках) є складовою частиною Умов використання, набуває чинності одночасно з набранням чинності Умовами використання, може бути змінена і припиняє свою дію одночасно зі зміною і припиненням дії Умов використання і у встановленому для них порядку.

На цю Політику конфіденційності у повному обсязі поширюються вимоги Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08.01.2014 р., Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC, Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 р.

Погодженням з умовами цих Умов використання та Політики конфіденційності, Замовник підтверджує повідомлення його Виконавцем про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», і мету збору даних, підтверджує що база персональних даних «Контрагенти», в якій містяться персональні дані, буде знаходитись за місцезнаходженням Виконавця за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський (колишній «проспект імені Газети «Правда»), буд. 125, кв. 90. Погодженням з цими Умовами використання та Політикою конфіденційності, Замовник підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», відповідними положеннями інших нормативно-правових актів.

Виконавець як суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє Замовника про включення наданих ним власних персональних даних до Бази персональних даних «Контрагенти».

Виконавець є володільцем та контролером персональних даних, наданих Замовником під час взаємодії Сторін. Виконавець вчинятиме усіх необхідних заходів для збереження та захисту наданих йому Замовником персональних даних від несанкціонованого доступу, незаконного розкриття, випадкової втрати, зміни, знищення або будь-якої іншої незаконної обробки.

6.2. Погоджуючи Умови, Замовник, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Виконавцем, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі, але не виключно щодо обробки персональних даних Замовника та/або персональних даних Замовника, посадових осіб Замовника у відповідності до сформульованої мети їх обробки.

Під обробкою даних розуміється будь-які дії з даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Виконавцем.

6.3. Згода на обробку персональних даних, є безстроковою. У разі відмови від цієї згоди, Замовник зобов’язаний надати Виконавцю відповідне письмове повідомлення про відкликання раніше наданої згоди на обробку персональних даних направивши його за адресою м. Дніпро, проспект Слобожанський (колишній «проспект імені Газети «Правда»), буд. 125, кв. 90 чи шляхом відправки повідомлення електронної пошти на електронну адресу ceo@tretten.pro.

6.4. Метою обробки персональних даних є:

 • встановлення господарських відносин із Замовником, укладання та виконання договорів;
 • дотримання вимог законодавства;
 • оформлення замовлень, підготовки рахунків і проведення платежів;
 • ідентифікації Замовника;
 • забезпечення обміну інформацією;
 • провадження діяльності, в тому числі забезпечення адміністративних, облікових та архівних функцій;
 • забезпечення збереження конфіденційної інформації про контрагентів;
 • систематизація та прискорення і покращення обслуговування;
 • забезпечення системного підходу до обробки документів;
 • здійснення маркетингової діяльності;
 • підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, фінансової, адміністративної, податкової та іншої інформації з питань здійснення господарських операцій з Замовником;
 • реалізація інших відносин, які вимагають обробки персональних даних контрагентів-фізичних осіб і працівників контрагентів, що виникають під час здійснення Виконавцем господарської діяльності.

6.5. Для досягнення мети обробки даних, Виконавець здійснює збирання та обробку наступних персональних даних:

 • ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності) Замовника як фізичної особи (у тому числі як фізичної особи-підприємця) чи посадових осіб Замовника, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, контактні телефони, адреса електронної пошти, інші контакті дані надані Замовником тощо;
 • іншу інформацію, яку Замовник надаватиме Виконавцю під час дії договірних відносин Сторін.

6.6. Права Замовника як суб’єкта персональних даних

Замовник має наступні права, у зв’язку з надання ним згоди на обробку персональних даних:

 • надавати згоду на обробку, отримувати підтвердження обробки Виконавцем персональних даних;
 • мати доступ до них та отримувати зміст персональних даних;
 • вимагати виправлення (зміни) персональних даних, якщо вони є невідповідними, неповними, недостовірними або неправильними;
 • вимагати видалення (знищення) персональних даних Виконавцем, якщо персональні дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • заборонити чи обмежити обробку персональних даних;
 • заперечувати проти обробки персональних даних, якщо їх обробка відбувається на цілі які не визначені цими Умовами;
 • отримувати персональні дані, надані раніше Замовником  та оброблені на підставі згоди і, якщо можливо, передати такі персональні дані до іншого постачальника послуг (права на перенесення даних);
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • мати інформацію про джерела збирання, місцезнаходження персональних даних;
 • отримувати інформацію про умови надання третім особам та працівникам Вионавця доступу до персональних даних; мати право подати скаргу відповідальній особі Виконавця, призначеній відповідно до внутрішніх правил або правил до відповідного контролюючого органу;
 • мати право не бути суб’єктом рішення, що приймається виключно на основі автоматизованої обробки персональних даних, включаючи профілювання, що накладає на Замовника юридичні або аналогічні значущі наслідки;
 • мати інші права, визначені нормативно-правовими актами.

6.7. Виконавець не продає, не передає та не розголошує персональні дані, які отримує через Сайт, третім сторонам без попередньої згоди Замовника. В той же час, Замовник надає Виконавцю згоду щодо передачі персональних даних постачальникам послуг і процесорам, які мають доступ і право використовувати персональні дані тільки в обсязі, необхідному для виконання договірних зобов’язань перед Замовником. При цьому Замовник надає Виконавцю згоду самостійно та на власний розсуд залучати таких осіб до обробки персональних даних, за умови дотримання технічних та організаційних заходів таким чином, щоб відповідати застосовним вимогам чинного законодавства та стандартам безпеки, передбаченим цими Умовами використання.

6.8. Доступ до персональних даних Замовника, що включені до бази персональних даних «Контрагенти» третіх осіб, дозволяється лише у випадках та порядку, передбаченому законодавством України. Замовник підтверджує що не вимагатиме повідомлення його про поширення (передачу третім особам) Виконавцем у випадках, встановлених законом, своїх персональних даних.

6.9. Виконавець зберігає персональні дані за умови забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них. Строки обробки та зберігання даних визначаються виходячи із цілей їх обробки, а також у відповідності до вимог діючого законодавства України. Виконавець зберігатиме персональні дані протягом строку, необхідного для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, податкових вимог, або вимог щодо підтвердження даних поданої звітності.

6.10. Під час збирання,зберігання, обробки персональних даних, Виконавець застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту їх від неправомірного та/або несанкціонованого доступу, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій, постійно забезпечує заходи щодо безпеки персональних даних.

7. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до положень Умов.

7.2. Виконавець несе відповідальність винятково щодо якості наданих послуг, відповідно до умов заявок Замовника.

7.3. Спори, що виникають у Сторін у зв’язку з виконанням Умов, тлумаченням його норм, зобов’язань Сторін, повинні бути вирішені відповідно до положень чинного законодавства України.

8. Інші положення

8.1. Ці Умови використання складено українською мовою, є публічними і Замовник погоджується з ними вцілому. Замовник підписанням та погодженням Умов використання, в порядку визначеному ними, погоджується та підтверджує, що йому зрозумілі у повному обсязі положення Умов використання, він приймає їх без заперечень, у тому числі погоджується з прийняттям на себе обов’язків відповідно до Умов використання, обсягом прав які надаються Виконавцю, у тому числі щодо внесення змін до Умов.

Права та обов’язки Сторін одна до одної відповідно до Умов використання, виникають з моменту погодження Замовником Умов використання.

8.2. Актуальна версія даних Умов використання дійсна станом на 16.05.2023 року.

8.3. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів, адреси та номерів телефонів. У випадку будь-яких змін у Замовника (найменування, організаційно-правової форми, юридичної адреси, банківських реквізитів, адрес та номерів телефоні) вона зобов’язується протягом 5 (п’яти) календарних днів в письмовій формі повідомляти Виконавця про їх зміну. У випадку відсутності зазначеного повідомлення про зміну, Замовник несе всі ризики пов’язаних з цим негативних наслідків.

Інформація про Виконавця
https://tretten.pro
Фізична особа-підприємець
Носарев Максим Павлович
ІПН 2941422937
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
проспект Слобожанський (колишній «проспект імені Газети «Правда»), буд. 125, кв. 90

Натискаючи “Прийняти всі” ви погоджуєтеся зберігати файли cookies на своєму пристрої для покращення навігації сайту, аналізу використання сайту та надання допомоги у наших маркетингових заходах.

Варіанти видів cookies

Дізнайтеся більше про cookies та передачу даних у нашій Політиці файлів cookies.